• bảng giá dịch vụ

 • thông số kỹ thuật

 • 1 năm -10%
 • 2 năm -20%
 • 3 năm -30%
 • 5 năm -40%
 • Gói E-CONTRACT ECOM02

  Thanh toán tối thiểu 12 tháng

  45.000 /tháng

  SSD Disk space: 1 GB

  Bandwidth: 30 GB

  Domains: 02

  Sub Domains: 05

  Domains: 02

  Sub Domains: 05

  Bandwidth: 30 GB

  Domains: 02

  Sub Domains: 05

  Parked Domains: 04

 • Gói E-CONTRACT ECOM01

  Thanh toán tối thiểu 12 tháng

  45.000 /tháng

  SSD Disk space: 1 GB

  Bandwidth: 30 GB

  Domains: 02

  Sub Domains: 05

  Domains: 02

  Sub Domains: 05

  Bandwidth: 30 GB

  Domains: 02

  Sub Domains: 05

  Parked Domains: 04

 • Gói E-CONTRACT ECOM03

  Thanh toán tối thiểu 12 tháng

  45.000 /tháng

  SSD Disk space: 1 GB

  Bandwidth: 30 GB

  Domains: 02

  Sub Domains: 05

  Domains: 02

  Sub Domains: 05

  Bandwidth: 30 GB

  Domains: 02

  Sub Domains: 05

  Parked Domains: 04

 • Gói E-CONTRACT ECOM04

  Thanh toán tối thiểu 12 tháng

  45.000 /tháng

  SSD Disk space: 1 GB

  Bandwidth: 30 GB

  Domains: 02

  Sub Domains: 05

  Domains: 02

  Sub Domains: 05

  Bandwidth: 30 GB

  Domains: 02

  Sub Domains: 05

  Parked Domains: 04

 • Gói INVOICE-100

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  100.000 /tháng

  GÓI INVOICE-100
  SỐ LƯỢNG: 100 Hóa đơn
  ĐƠN GIÁ: 1.000đ/hđ
  Mẫu hóa đơn đa dạng, miễn phí
  Thời gian sử dụng: Không giới hạn
  Tích hợp phần mềm kế toán, ERP...
  Lưu trữ hóa đơn 10 năm
  Tư vấn, hỗ trợ thủ tục thuế
  Hỗ trợ trực tiếp 24/7

 • CKS Doanh NGhiệp-01

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  140.000 /tháng

  Đối tượng: Doanh nghiệp
  USB TOKEN: Miễn phí
  Thời gian sử dụng: 12 tháng
  Mục đích: khai thuế, hải quan, hóa đơn, BHXH
  Công nghệ bảo mật chuẩn quốc tế
  Được pháp luật công nhận
  Hỗ trợ nhiều giao dịch điện tử

 • CKS Doanh Nghiệp-02

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  152.250 /tháng

  Đối tượng: Doanh nghiệp
  USB TOKEN: Miễn phí
  Thời gian sử dụng: 12 tháng
  Mục đích: khai thuế, hải quan, hóa đơn, BHXH
  Công nghệ bảo mật chuẩn quốc tế
  Được pháp luật công nhận
  Hỗ trợ nhiều giao dịch điện tử

 • CKS Cá Nhân

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  152.250 /tháng

  Đối tượng: Cá nhân
  USB TOKEN: Miễn phí
  Thời gian sử dụng: 12 tháng
  Mục đích: khai thuế, hải quan, hóa đơn, BHXH
  Công nghệ bảo mật chuẩn quốc tế
  Được pháp luật công nhận
  Hỗ trợ nhiều giao dịch điện tử

 • Gói INVOICE-200

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  200.000 /tháng

  GÓI INVOICE-200
  SỐ LƯỢNG: 200 Hóa đơn
  ĐƠN GIÁ: 1.000đ/hđ
  Mẫu hóa đơn đa dạng, miễn phí
  Thời gian sử dụng: Không giới hạn
  Tích hợp phần mềm kế toán, ERP...
  Lưu trữ hóa đơn 10 năm
  Tư vấn, hỗ trợ thủ tục thuế
  Hỗ trợ trực tiếp 24/7

 • Gói INVOICE-300

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  285.000 /tháng

  GÓI INVOICE-300
  SỐ LƯỢNG: 300 Hóa đơn
  ĐƠN GIÁ: 950đ/hđ
  Mẫu hóa đơn đa dạng, miễn phí
  Thời gian sử dụng: Không giới hạn
  Tích hợp phần mềm kế toán, ERP...
  Lưu trữ hóa đơn 10 năm
  Tư vấn, hỗ trợ thủ tục thuế
  Hỗ trợ trực tiếp 24/7

 • Gói INVOICE-500

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  425.000 /tháng

  GÓI INVOICE-500
  SỐ LƯỢNG: 500 Hóa đơn
  ĐƠN GIÁ: 850đ/hđ
  Mẫu hóa đơn đa dạng, miễn phí
  Thời gian sử dụng: Không giới hạn
  Tích hợp phần mềm kế toán, ERP...
  Lưu trữ hóa đơn 10 năm
  Tư vấn, hỗ trợ thủ tục thuế
  Hỗ trợ trực tiếp 24/7

 • Gói INVOICE-1.000

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  750.000 /tháng

  GÓI INVOICE-1000
  SỐ LƯỢNG: 1.000 Hóa đơn
  ĐƠN GIÁ: 750đ/hđ
  Mẫu hóa đơn đa dạng, miễn phí
  Thời gian sử dụng: Không giới hạn
  Tích hợp phần mềm kế toán, ERP...
  Lưu trữ hóa đơn 10 năm
  Tư vấn, hỗ trợ thủ tục thuế
  Hỗ trợ trực tiếp 24/7

 • CKS Máy Chủ

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  825.000 /tháng

  Đối tượng: Máy chủ và HSM
  Phù hợp doanh nghiệp, cơ quan lớn, cần kí số nhiều, ký lên phần mềm...
  Công nghệ bảo mật chuẩn quốc tế
  Được pháp luật công nhận
  Hỗ trợ nhiều giao dịch điện tử

 • Gói INVOICE-2.000

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  1.200.000 /tháng

  GÓI INVOICE-2000
  SỐ LƯỢNG: 2.000 Hóa đơn
  ĐƠN GIÁ: 600đ/hđ
  Mẫu hóa đơn đa dạng, miễn phí
  Thời gian sử dụng: Không giới hạn
  Tích hợp phần mềm kế toán, ERP...
  Lưu trữ hóa đơn 10 năm
  Tư vấn, hỗ trợ thủ tục thuế
  Hỗ trợ trực tiếp 24/7

 • Gói INVOICE-3.000

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  1.500.000 /tháng

  GÓI INVOICE-3000
  SỐ LƯỢNG: 3.000 Hóa đơn
  ĐƠN GIÁ: 500đ/hđ
  Mẫu hóa đơn đa dạng, miễn phí
  Thời gian sử dụng: Không giới hạn
  Tích hợp phần mềm kế toán, ERP...
  Lưu trữ hóa đơn 10 năm
  Tư vấn, hỗ trợ thủ tục thuế
  Hỗ trợ trực tiếp 24/7

 • Gói INVOICE-5.000

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  2.250.000 /tháng

  GÓI INVOICE-5000
  SỐ LƯỢNG: 5.000 Hóa đơn
  ĐƠN GIÁ: 450đ/hđ
  Mẫu hóa đơn đa dạng, miễn phí
  Thời gian sử dụng: Không giới hạn
  Tích hợp phần mềm kế toán, ERP...
  Lưu trữ hóa đơn 10 năm
  Tư vấn, hỗ trợ thủ tục thuế
  Hỗ trợ trực tiếp 24/7

 • Gói INVOICE-7.000

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  2.800.000 /tháng

  GÓI INVOICE-7000
  SỐ LƯỢNG: 7.000 Hóa đơn
  ĐƠN GIÁ: 400đ/hđ
  Mẫu hóa đơn đa dạng, miễn phí
  Thời gian sử dụng: Không giới hạn
  Tích hợp phần mềm kế toán, ERP...
  Lưu trữ hóa đơn 10 năm
  Tư vấn, hỗ trợ thủ tục thuế
  Hỗ trợ trực tiếp 24/7

 • Gói INVOICE-10.000

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  3.500.000 /tháng

  GÓI INVOICE-10.000
  SỐ LƯỢNG: 10.000 Hóa đơn
  ĐƠN GIÁ: 350đ/hđ
  Mẫu hóa đơn đa dạng, miễn phí
  Thời gian sử dụng: Không giới hạn
  Tích hợp phần mềm kế toán, ERP...
  Lưu trữ hóa đơn 10 năm
  Tư vấn, hỗ trợ thủ tục thuế
  Hỗ trợ trực tiếp 24/7

 • Gói INVOICE-20.000

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  6.000.000 /tháng

  GÓI INVOICE-20.000
  SỐ LƯỢNG: 20.000 Hóa đơn
  ĐƠN GIÁ: 300đ/hđ
  Mẫu hóa đơn đa dạng, miễn phí
  Thời gian sử dụng: Không giới hạn
  Tích hợp phần mềm kế toán, ERP...
  Lưu trữ hóa đơn 10 năm
  Tư vấn, hỗ trợ thủ tục thuế
  Hỗ trợ trực tiếp 24/7

 • Gói INVOICE-MAX

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  6.000.000 /tháng

  GÓI INVOICE-MAX
  SỐ LƯỢNG: Từ 20.000 Hóa đơn
  ĐƠN GIÁ: 300đ/hđ
  Mẫu hóa đơn đa dạng, miễn phí
  Thời gian sử dụng: Không giới hạn
  Tích hợp phần mềm kế toán, ERP...
  Lưu trữ hóa đơn 10 năm
  Tư vấn, hỗ trợ thủ tục thuế
  Hỗ trợ trực tiếp 24/7

Bạn chưa chọn được sản phẩm phù hợp?

HÃY ĐỂ WESOFT TƯ VẤN CHO BẠN

email
Yêu cầu
Hỗ trợ
messenger
Tư vấn qua
tin nhắn
contact
Để lại thông tin để
WeSoft liên hệ lại